مبانی فیلم نامه نویسی

  • با وارد کردن کد هنرجویی حضور شما ثبت خواهد شد. (صرفاً از ۱۵ دقیقه پیش از شروع کلاس، حضور شما ثبت خواهد شد.)